Nejrozsáhlejší regionální inzerce na Šumpersku, Zábřežsku, Mohelnicku a Hanušovicku

Nabídka práce: REFERENT SAMOSPRÁVY

4. 11. 2019, 11:38

Obec Velké Losiny ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa:

REFERENT SAMOSPRÁVY
– životní prostředí, odpadové hospodářství, vyhledávání dotací dle potřeb obce a Programu rozvoje obce

Místo výkonu:
Obec Velké Losiny (vč. míst.částí), Rudé armády 321, 788 15 Velké Losin

Požadavky:
1.1.předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 s., (bezúhonnost)
1.2.SŠ nebo VŠ vzdělání z oblasti životního prostředí popř. technického směru výhodou
1.3.základní orientace v níže uvedených právních předpisech: zák. č. 128/2000 Sb., o obcích; zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC; zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, zák. č. 254/2001 Sb., vodní zákon, zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
1.4.zvláštní odborná způsobilost v oblasti životního prostředí a praxe ve státní správě výhodou
1.5.základní orientace v legislativě vztahující se k obcím, odpadům a životnímu prostředí a péči o zeleň včetně závazných vyhlášek
1.6.schopnost jednat s lidmi, iniciativa a samostatnost při řešení úkolů, zkušenosti s přípravou a realizací projektů na úseku životní prostředí - ochrana přírody a krajiny (zejm. povolování kácení dřevin rostoucích mimo les); odpadové hospodářství; další agendy týkající se jednotlivých složek ŽP – voda, ovzduší, odpady, půda, plán péče a údržby zeleně v obci, pasport zeleně, zajišťování vhodných dotačních titulů a zkušenosti z jiných investičních akcí výhodou
1.7.řidičské oprávnění sk. B
1.8.uživatelská dovednost práce na PC - MS Office (zejména Word, Excel)
1.9.schopnost koncepčně a analyticky myslet

Podklady od zájemců:
Písemná přihláška zájemce musí obsahovat:
a) jméno, příjmení (popř. titul) zájemce,
b) datum a místo narození zájemce,
c) státní příslušnost zájemce,
d) místo trvalého pobytu zájemce,
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis zájemce,
g) telefonické spojení
h) na obálce výrazný nápis – Veřejná výzva – referent samosprávy, NEOTVÍRAT !
- životopis, ve které se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednosti týkající se správních činností,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
i) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží bezúhonnost čestným prohlášením.


Platové podmínky:
Platové podmínky se řídí nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 9.

Termín nástupu:
možno od 1.12.2019/ 1.1.2020

Termín podání písemných přihlášek:
do 20. 11. 2019

Místo a způsob podání přihlášky, adresa podání:
Osobně – Podatelna obecního úřadu – p. Jana Rotterová
Adresa k zasílání: Obec Velké Losiny, Rudé armády 321, 788 15 Velké Losiny

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodu toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Velké Losiny: 1.11. 2019

Ing. Jana Fialová
starostka obce v. r.

Kontaktní údaje:

  starší inzerát   zpět na Nabídka práce
Portál ZdeInzeruj.cz používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto portálu s tím souhlasíte. Další informace